top of page

Taal

Taal

Taal is één van de middelen die we gebruiken om te communiceren. 
Goed communiceren is nodig als je contact wil maken. Taal is een instrument voor denken en leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling.


Vertraagde taalontwikkeling
Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn taal duidelijk
achterblijft ten opzichte van leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; de woordenschat is beperkt; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt, of het spreken is minder goed verstaanbaar.
Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals een
spraakontwikkelingsachterstand, slechthorendheid of een algehele ontwikkelingsachterstand. Het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.
Een vertraging in de taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet
begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt
opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken.
Ook het leren op school kan problemen geven.
Soms wordt er door de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd. In een onderzoeksinstituut kan dan bepaald worden of er sprake is van stoornissen die de (taal)ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren. Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- /denkontwikkeling. Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect
hebben op de verdere taal/ denkontwikkeling. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

Behandeling van een vertraagde taalontwikkeling leidt vaak tot een betere communicatie, met name wanneer de vertraagde taalontwikkeling op jonge leeftijd wordt onderkend en behandeld.

Dyslexie
De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland:  Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken.
Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak-
en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie kunnen in de eerste
jaren van de basisschool door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden

gesignaleerd en begeleid. Zij zijn deskundig op het gebied van diagnostiek,
indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee
onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig
houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder
van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren
die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en
oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie.
Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt,
maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg
stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet
voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.
In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind.
Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel
bijkomende problemen.

Bron: www.logopedie.nl
           www.kindentaal.nl

bottom of page