top of page

Privacyregelement

PRIVACYREGELEMENT

 

 Logopediepraktijk van Vondelen

 

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van de patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

 

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij mij. Ook kunt u een e-mail sturen naar hanny@vanvondelen.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0634511267.

 

Artikel 1           Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

 

Gegevens                    de gegevens die betrekking hebben op een persoon

 

Praktijk                        Logopediepraktijk van Vondelen,   

                                      verwerkingsverantwoordelijke

 

Patiënt                         een patiënt van de praktijk

 

Verwerking                  een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking

                                       tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd

                                       via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,

                                       vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of

                                       wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken

                                       door middel van doorzending of op andere wijze ter

                                       beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen,

                                       wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2

                                       Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Artikel 2           Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

 

Artikel 3           Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. het verlenen van logopedische zorg;

 2. het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt;

 3. ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

 4. wetenschappelijk onderzoek.

 

Artikel 4           De gegevensverwerking

1.         Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. De behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen de behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 

2.         Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

3.         Als ik uw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

4.         Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5           Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam

 • adres/contactgegevens

 • geboortedatum

 • BSN nummer

 • medische gegevens

 • naam huisarts/andere zorgverleners

 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

 

Artikel 6           Rechten

1.         Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Ik informeer u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.  

2.         U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik vraag u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3.         U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

4.         Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik beoordeel binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doe ik dat gemotiveerd.

5.         U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Ik verzoek u om deze verklaring aan te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.

6.         Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Artikel 7           Bewaartermijn

1.         Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende twinitig jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

2.         Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van twinitg jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

3.         In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4.         Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8           Geheimhouding

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leg ik een geheimhoudingsverplichting op aan stagiaires. 

 

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven;

 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 9           Informatiebeveiliging

Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 

Artikel 10         Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal u in dat geval via de website www.logopediepraktijkvanvondelen.nl informeren.

 

Artikel 12         Klachten

Hoewel ik al het nodige doe om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met mij.

 

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 2 januari 2022

bottom of page